วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ (ง 32297)

ชื่อโครงงาน ศาลปู่ตาบ้านโคกงาม
ผู้จัดทำ:นางสาวอาภาวรรณ กองมณี
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามการทำโครงงาน
1.ชาวบ้านมีความเชื่อต่อศาลปู่ตาอย่างไร
2.ศาลปู่ตามีความสำคัญอย่างไร
ที่มาของโครงงาน:ชาวบ้านมีความนับถือและพากันไปนับถือกราบไหว้ และให้ความสำคัญกับศาลปู่ตา
จุดประสงค์ในการทำโครงงาน 1.เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงความสำคัญของศาลปู่ตา
2.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของศาลปู่ตา

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น